Еколошка секција

ТерминПонедјељак 13ч

Професор: Весна Мичић

Циљ еколошке секције је:

Едукација ученика о важности очувања животне средине, примјена наученог кроз даљи ток школовања, подизање нивоа културе живљења, у ужој и широј друштвеној средини , развијање осјећаја за здраво окружење, сарадња са другим секцијама школе.

Задаци секције су:

Развијањем радних и хигијенских навика, уз едукативни програм, циљ је утицати на побољшање нивоа културе у ужој и широј друштвеној заједници. Развијање и подстицање креативности, развијање односа поштовања према сопственом и туђем раду, развијање свијести код ученика да је њихово мјесто у очувању природе веома битно.

Еколошка секција обавља своје активности кроз следеће облике рада:

  • У својим радионицама еколошка секција обиљежава еколошке датуме и израђује еко паное које излаже у просторијама школе
  • Пројекти
  • Еколошке изложбе, излети и посјете музеју
  • Рад у школском дворишту
  • Реферати, дискусије и анкете о актуелним еколошким проблемима
  • Сарадња са другим секцијама

Активности се одвијају према годишњем плану рада, који се прави на почетку школске године.